Vaša pozícia: Home » O ginku » Legislatíva

Hľadanie v katalógu Cdfoto.net:
 
Klub priateľov ginka a ekoturistiky Vám prináša na tejto webstránke informácie o legislatíve pre prípravkvy na posilnenie odolnosti rastlín (analógia homeopatík v humánnej medicíne) platnej v Slovenskej republike.
 


Čiastka 34 ---------------------------------------Zbierka zákonov č. 79/2002 --------------------------------------------Strana 795

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z.

výnos z 21.januára 2002 č. 3322/2/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na posilnenie odolnosti rastlín.

Výnosom sa vymedzujú podrobnosti o vedení evidencie, posudzovaní, odskúšavaní, označovaní a uvádzaní do obehu prípravkov na posilnenie odolnosti rastlín.

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Výnos je uvedený v čiastke 2/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Im Bedarsfall können Sie deutsche oder englische Version des Erlasses Nr. 3322/2/2001-100 vom 21.Jäner 2002 erhalten. Kontakt.

On demand you can obtain German or English version of the regulation no. 3322/2/2001-100 of the 21st of January 2002. Contact.

14

Výnos

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 21. januára 2002 č. 3322/2/2001-100,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch

na posilnenie odolnosti rastlín

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) podľa § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárkej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z. (ďalej len “zákon”) ustanovuje:

§ 1

(1) Evidenciu prípravkov na posilnenie odolnosti rastlín1) (ďalej len "posilňovač") vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len “kontrolný ústav”) v elektronickej a písomnej forme v zozname posilňovačov (ďalej len “zoznam”).

(2) Posilňovače sa zapíšu do zoznamu na základe žiadosti výrobcu, dovozcu, alebo ním poverenej fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len "žiadateľ"). Žiadosť obsahuje

 1. meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu); obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
 2. názov posilňovača,
 3. údaje o kvalitatívnom a kvantitatívnom zložení posilňovača,
 4. údaje o spôsobe účinku posilňovača,
 5. návod na použitie a návrh etikety
 6. vyhlásenie o neškodnosti posilňovača pre život a zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie
 7. posúdenie prípravku podľa ods. 3

(3) Kontrolný ústav zapisuje posilňovač do zoznamu na základe posudku Ústavu preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava (ďalej len “zdravotný ústav”). Kontrolný ústav môže nariadiť ďalšie odskúšanie a posúdenie posilňovača.

(4) Kontrolný ústav vyžiada od žiadateľa potrebné informácie a vzorky vrátane údajov o používaní a evidencii posilňovača v iných krajinách, ak predložené údaje nezodpovedajú požiadavkám podľa ods. 2.

(5) Ak z predložených informácií a vzoriek vyplynie, že posilňovač nezodpovedá požiadavkám podľa ods. 2, kontrolný ústav zamietne zápis prípravku na posilnenie odolnosti rastlín do zoznamu.

(6) Kontrolný ústav rozhodne do štyroch mesiacov od prijatia žiadosti vrátane posudkov, informácii a vzoriek podľa ods. 3 a 4 o zápise do zoznamu na obdobie maximálne desať rokov a písomne oznámi žiadateľovi pridelené evidenčné číslo.

(7) Kontrolný ústav uverejňuje zapísanie posilňovača do zoznamu, jeho vyradenie zo zoznamu ako aj akékoľvek zmeny a predĺženie evidencie vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

________________________________________________________________________________

1) § 2 písm. c) zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z.

§ 2

(1) Na žiadosť a náklady žiadateľa vykonáva odskúšavanie biologického účinku posilňovačov pred jeho zapísaním do zoznamu kontrolný ústav alebo ním poverené fyzické osoby alebo právnické osoby.

(2) Odskúšanie posilňovača pred jeho zapísaním do zoznamu sa vykonáva len, ak to požaduje posudok zdravotného ústavu podľa §1, ods. 3, alebo ak údaje predložené kontrolnému ústavu podľa §1, odsek 4 sú v rozpore s požadovanou neškodnosťou pre život a zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie.

(3) Ak žiadateľ nepožiada o odskúšanie posilňovača v kontrolnom ústave, nemôže vyhlásiť v obchodno-technickej dokumentácii, že ním prihlásený posilňovač bol odskúšaný z hľadiska účinnosti v kontrolnom ústave.

§ 3

(1) Posilňovače možno uvádzať do obehu, len ak

 1. ich použitie nemá nepriaznivé účinky na život a zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie,
 2. sú zapísané kontrolným ústavom do zoznamu,
 3. obchodné balenie posilňovača je označené textom ”Prípravok na posilnenie odolnosti rastlín" a evidenčným číslom zo zoznamu.

(2) Na označovanie obchodného balenia posilňovačov pri uvádzaní do obehu platia ustanovenia § 17 zákona.

(3) Na uvádzanie posilňovačov do obehu v predajných automatoch a samoobslužných predajniach platia ustanovenia § 18 zákona.

§4

(1) Kontrolný ústav môže kedykoľvek po zapísaní do zoznamu posilňovač skúšať, či zodpovedá požiadavkám podľa § 3 ods. 1 alebo kontrolovať dodržanie podmienok tohto výnosu pre uvádzanie posilňovačov do obehu. Skúša najmä tie posilňovače, ktorých podklady a vzorky priložené k žiadosti môžu byť v rozpore s požiadavkami podľa § 3 ods. 1.

(2) Ak z výsledkov dodatočného skúšania do zoznamu zapísaného posilňovača vyplynie, že posilňovač nezodpovedá požiadavkám podľa § 4 ods. 1, kontrolný ústav ho vyradí zo zoznamu.

§ 5

(1) Žiadateľ je povinný oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu v údajoch a podkladoch súvisiacu s evidenciou posilňovača.

(2) Kontrolný ústav vyradí posilňovač zo zoznamu

 1. ak nebol v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov uvádzaný do obehu,
 2. ak kontrolný ústav zistí, že posilňovač prestal mať vlastnosti uvedené žiadateľom,
 3. na základe žiadosti žiadateľa

§ 6

Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca .2002.

Minister

Pavel Koncoš, v.r.

POZNÁMKA:

Vyššieuvedené texty právnych predpisov (Oznámenie MP SR č. 79/2002 Z.z. a Výnos MP SR č. 3322/2/2001-100 z 21.1.2002) neboli autorizované a preto sú vylúčené akékoľvek právne nároky z ich uplatnenia v praxi. Právne záväzné sú iba originálne texty týchto právnych predpisov uverejnené v Zbierke zákonov č. 79/2002 a v čiastke 2/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Komentár k výnosu MP SR č. 3322/2/2001-100 zo dňa 21.1.2002

V zákone č. 471/2001 Z.z. zo dňa 18.10.2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti bol vytvorený legislatívny rámec pre prijatie právnych noriem, ktorými sa upravujú a vykonávajú jednotlivé paragrafy uvedeného zákona.

Zákon č. 471/2001 definuje pojem prostriedky na posilnenie odolnosti rastlín (posilňovače) ako látky najmä prírodné a mikroorganizmy, ktoré sú:

a) určené na zvýšenie odolnosti rastlín ,

b) určené na ochranu rastlín pred škodlivými vplyvmi,

c) určené pre odrezky okrasných rastlín,

a zároveň udeľuje Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky poverenie na vypracovanie vykonávacieho predpisu o  vedení ich evidencie, posudzovaní, skúšaní, označovaní a uvádzaní do obehu.

Vydaním výnosu sa zabezpečuje legislatívne odčlenenie prípravkov na ochranu rastlín od prípravkov na posilnenie odolnosti rastlín a uvedenie do života významnej skupiny prírodných látok a mikroorganizmov, ktoré doteraz v Slovenskej republike nemali pre použitie v poľnohospodárstve žiaden rámec a preto ich uvádzanie na trh bolo nesystematické. Vecne predstavujú posilňovače skupinu látok, ktoré nemožno zaradiť medzi prípravky na ochranu rastlín využívané v klasickej poľnohospodárskej výrobe - posilňovače nemajú za cieľ likvidáciu škodlivých organizmov ale iba posilnenie prirodzenej imunity rastlín v prostredí, v ktorom sa práve nachádzajú. Posilňovače nemožno zaradiť ani medzi látky využívané v ekologickom poľnohospodárstve, nakoľko sa spravidla používajú vo vyšších koncentráciách ako to pripúšťajú predpisy pre ekologické poľnohospodárstvo. Svojou prírodnou povahou sú však blízke látkam používaným v ekologickom poľnohospodárstve a dá sa očakávať, že mnohé posilňovače budú časom vo vhodných koncentráciách akceptované aj v ekologickom poľnohospodárstve - niektoré z nich patria k jedlým látkam. Ich zavedenie do poľnohospodárskej praxe - hlavne u záhradkárov a menších výrobcov - môže byť prínosom pre ekologizáciu poľnohospodárstva a zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti potravinového reťazca, keďže ide najmä o prírodné látky typu žihľavový extrakt, alebo cesnakový extrakt či baktérie produkujúce kyselinu mliečnu, ktoré sú ľuďom známe už po stáročia. Výnos vypĺňa legislatívnu medzeru u tohto typu látok, ktoré doteraz neboli v našom zákonodarstve v súvislosti s používaním v poľnohospodárstve ani pomenované a ich uvádzanie na trh pre poľnohospodárske účely bolo sporadické a živelné.

V poslednej dobe sa zistilo aj v medzinárodnom meradle viacero prípadov nedodržania zásad bezpečných vstupov do poľnohospodárskej výroby, čo malo za následok  viaceré medializované kauzy (dioxíny, choroba šialených kráv, karcinogény v olivovom oleji a pod.). Uvedené prípady vytvárajú tlak na potrebu neustáleho zvyšovania kvality poľnohospodárskej produkcie a zvyšovania bezpečnosti potravín.

Európska únia zatiaľ nemá uvedenú oblasť právne regulovanú, pripravované právne normy EÚ budú vychádzať zo zákona BGBI. I S 950 z 14.5.1998 platného v Spolkovej republike Nemecko, ktorý bol predlohou aj pre náš výnos. Nemecký ústav Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft evidoval v r. 1998 celkom 208 posilňovačov rastlín rôzneho pôvodu (anorganické látky, organické látky, homeopatiká, mikroorganizmy) používaných v poľnohospodárstve.

Cieľom výnosu je vytvorenie legislatívnych predpokladov pre uvádzanie posilňovačov na trh hlavne pre použitie v záhradkách a zároveň aj vytvorenie predpokladov pre ich širšie používanie v poľnohospodárstve.

 

Späť

O ginku Príbehy o ginku | Fotogaléria | PRI & legislatíva | Ekoturistika| Zdravie |Kontakt

Copyright © 2004 GINKO PRO, Bratislava