Your positon: Home » About ginkgo » Contact

Search in Cdfoto.net Web Directory:
 
Ginkgo tree & ecoturism funclub
brings you on this website information on legislation of plant resistance improvers (analogy of the homeopathics in human medicine).in Slovakia.
 

Part 34 ------------------------------------------Collection of acts no. 79/2002-----------------------------------------------Page 796

79

Decree

of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic

The Ministry of Agriculture of the Slovak Republic has passed in accordance with § 15 Parag. 7 of the act of National Council of Slovak Republic no. 285/1995 Coll. of acts on phytosanitary care in the letter of the act no. 471/2001 Coll. of acts

the Regulation of 21st of January 2002 no. 3322/2/2001-100 which determinates details of plant resistance improvers

 

By the regulation have been set limits of details of the management of record keeping, assesment, testing, labeling and introduction into circulation of the plant resistance improvers.

The regulation shall enter on the 1st of March 2002 into force.

The regulation is published in the part 2/2002 of gazette of the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic and there is possibility to look into it in the Ministry of Agriculture.

Im Bedarsfall können Sie deutsche oder englische Version des Erlasses Nr. 3322/2/2001-100 vom 21.Jäner 2002 erhalten. Kontakt.

On demand you can obtain German or English version of the regulation no. 3322/2/2001-100 of the 21st of January 2002. Contact.

14

Výnos

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 21. januára 2002 č. 3322/2/2001-100,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch

na posilnenie odolnosti rastlín

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) podľa § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárkej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z. (ďalej len “zákon”) ustanovuje:

§ 1

(1) Evidenciu prípravkov na posilnenie odolnosti rastlín1) (ďalej len "posilňovač") vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len “kontrolný ústav”) v elektronickej a písomnej forme v zozname posilňovačov (ďalej len “zoznam”).

(2) Posilňovače sa zapíšu do zoznamu na základe žiadosti výrobcu, dovozcu, alebo ním poverenej fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len "žiadateľ"). Žiadosť obsahuje

 1. Meno, priezvisko a adresu žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu); obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
 2. názov posilňovača,
 3. údaje o kvalitatívnom a kvantitatívnom zložení posilňovača,
 4. údaje o spôsobe účinku posilňovača,
 5. návod na použitie a návrh etikety
 6. vyhlásenie o neškodnosti posilňovača pre život a zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie
 7. posúdenie prípravku podľa ods. 3

(3) Kontrolný ústav zapisuje posilňovač do zoznamu na základe posudku Ústavu preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava (ďalej len “zdravotný ústav”). Kontrolný ústav môže nariadiť ďalšie odskúšanie a posúdenie posilňovača.

(4) Kontrolný ústav vyžiada od žiadateľa potrebné informácie a vzorky vrátane údajov o používaní a evidencii posilňovača v iných krajinách, ak predložené údaje nezodpovedajú požiadavkám podľa ods. 2.

(5) Ak z predložených informácií a vzoriek vyplynie, že posilňovač nezodpovedá požiadavkám podľa ods. 2, kontrolný ústav zamietne zápis prípravku na posilnenie odolnosti rastlín do zoznamu.

(6) Kontrolný ústav rozhodne do štyroch mesiacov od prijatia žiadosti vrátane posudkov, informácii a vzoriek podľa ods. 3 a 4 o zápise do zoznamu na obdobie maximálne desať rokov a písomne oznámi žiadateľovi pridelené evidenčné číslo.

(7) Kontrolný ústav uverejňuje zapísanie posilňovača do zoznamu, jeho vyradenie zo zoznamu ako aj akékoľvek zmeny a predĺženie evidencie vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

________________________________________________________________________________

1) § 2 písm. c) zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z.

§ 2

(1) Na žiadosť a náklady žiadateľa vykonáva odskúšavanie biologického účinku posilňovačov pred jeho zapísaním do zoznamu kontrolný ústav alebo ním poverené fyzické osoby alebo právnické osoby.

(2) Odskúšanie posilňovača pred jeho zapísaním do zoznamu sa vykonáva len, ak to požaduje posudok zdravotného ústavu podľa §1, ods. 3, alebo ak údaje predložené kontrolnému ústavu podľa §1, odsek 4 sú v rozpore s požadovanou neškodnosťou pre život a zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie.

(3) Ak žiadateľ nepožiada o odskúšanie posilňovača v kontrolnom ústave, nemôže vyhlásiť v obchodno-technickej dokumentácii, že ním prihlásený posilňovač bol odskúšaný z hľadiska účinnosti v kontrolnom ústave.

§ 3

(1) Posilňovače možno uvádzať do obehu, len ak

 1. ich použitie nemá nepriaznivé účinky na život a zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie,
 2. sú zapísané kontrolným ústavom do zoznamu,
 3. obchodné balenie posilňovača je označené textom ”Prípravok na posilnenie odolnosti rastlín" a evidenčným číslom zo zoznamu.

(2) Na označovanie obchodného balenia posilňovačov pri uvádzaní do obehu platia ustanovenia § 17 zákona.

(3) Na uvádzanie posilňovačov do obehu v predajných automatoch a samoobslužných predajniach platia ustanovenia § 18 zákona.

§4

(1) Kontrolný ústav môže kedykoľvek po zapísaní do zoznamu posilňovač skúšať, či zodpovedá požiadavkám podľa § 3 ods. 1 alebo kontrolovať dodržanie podmienok tohto výnosu pre uvádzanie posilňovačov do obehu. Skúša najmä tie posilňovače, ktorých podklady a vzorky priložené k žiadosti môžu byť v rozpore s požiadavkami podľa § 3 ods. 1.

(2) Ak z výsledkov dodatočného skúšania do zoznamu zapísaného posilňovača vyplynie, že posilňovač nezodpovedá požiadavkám podľa § 4 ods. 1, kontrolný ústav ho vyradí zo zoznamu.

§ 5

(1) Žiadateľ je povinný oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu v údajoch a podkladoch súvisiacu s evidenciou posilňovača.

(2) Kontrolný ústav vyradí posilňovač zo zoznamu

 1. ak nebol v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov uvádzaný do obehu,
 2. ak kontrolný ústav zistí, že posilňovač prestal mať vlastnosti uvedené žiadateľom,
 3. na základe žiadosti žiadateľa

§ 6

Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. marca .2002.

Minister

Pavel Koncoš, v.r.

BEMERKUNG:

Obenangeführte Texte der legislativen Vorschriften (Bekanntmachung des Landwirtschaftsministerium der Slowakischen Republik Nr. 79/2002 Slg und Erlass des Landwirtschaftsministerium der Slowakischen Republik Nr. 3322/2/2001-100 vom 21.1.2002) wurden nicht autorisiert und deswegen alle Rechtsansprüche von Benutzung dieser Texte in der Praxis ausgeschlossen sind. Rechtsverbindlich sind nur Originaltexte dieser Rechtsnornem in slowakischer Sprache, die in Sammlung der Gesetze Nr. 79/2002 und in Teil 2/2002 des Amtsblattes des Landwirtschaftsministerium der Slowakischen Republik veröffentlicht sind.

Kommentar zum Erlass Nr. 3322/2/2001-100 vom 21.1.2002.
 

Im Gesetz Nr. 471/2001 Slg. vom 18.10.2001, mit dem der Gesetz Nr. 285/1995 Slg. über Pflanzenschutz geändert and ergänzt wurde, wurde der legislative Rahmen für Annahme der Rechtsnormen, die einzelne Paragraphen obengennanten Gesetzes regeln und vollstrecken, geschaffen.

Der Gesetz Nr. 471/2001 definiert den Begriff "Pflanzenschutzmittel" als Stoffe haupsätzlich von natürlicher Herkunft und Mikroorganismen, die bestimmt sind:

a) die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen zu erhöhen,

b) die Pflanzen vor schädlichen Beeinträchtigungen zu schützen,

c) für Zierpflanzenabschnitzel,

und zugleich erteilt dem Landwirtschaftsministerium der Slowakischen Republik die Ermächtigung zur Ausarbeitung der ausführlichen Verordnung von Evidenzführung, Beurteilung, Prüfung, Kennzeichnung und Inverkehrbringen der Pflanzenstärkungsmittel.

Mit der Ausgabe des Erlasses wird legistative Abtrennug der Pflanzenschutzmittel von den Pflanzenstärkungsmittel sichergestellt. Somit wird eine bedeutsame Gruppe der Natursubtanzen und Mikroorganismen ins Leben eingeführt, die bisher in Slowakischer Republik keinen legislativen Rahmen für Anwendung in der Landwirtschaft hatte und auch deswegen deren Inverkehrbringen war nicht systematisch. Sachlich stellen die Pflanzenstärkungsmittel eine Gruppe der Natursubstanzen dar, die man nicht zwischen die in klasischer Landwirtschaft laufend benutzte Pflanzenschutzmitteln einordnen kann - Pflanzenstärkungsmittel dienen nicht den Ziel die Schadorganismen zu vernichten, sondern nur die natürliche Widerstandsfähigkeit von Pflanzen in der Umwelt, in der sie gerade vorkommen, zu stärken. Pflanzenstärkungsmittel kann man auch nicht zwischen jene Stoffe einordnen , die in organischem Landbau benutzt werden, da diese gewöhnlich in höherer Konzentration benutzt werden, als es die Vorschriften für organischen Landbau ermöglichen. In seinen Eigenschaften und Herkunft sind sie jedoch ähnlich den Stoffen, die im organischen Landbau benutzt werden und man kann erwarten, dass mit der Zeit zahlreiche Pflanzenstärkungsmittel in geigneter Konzentration auch in dem organischen Landbau akzeptiert werden - da einige von diesen Substanzen zu essbaren Stoffen gehören.
Die Einführung der Pflanzenstärkungsmittel in die Landwitschaftspraxis - haupsätzlich bei Kleingartnern und Kleinfarmern - kann Beitrag für umweltbewusste Landwirtschaft und Sicherung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit der Nahrungskette bedeuten, da es sich meistens um bekannte Naturstoffe und Bakterien handelt wie Brennesselextrakt, Knoblauchextrakt oder Milchsäure produzierende Bakterien, die dem Mensch seit Jahrhunderten bekannt sind. Der Erlass füllt die legislative Lücke bei den Stoffen aus, die bisher in unserer Gesetzgebung in Zusammenhang mit der Anwendung in Landwitschaft keinen Nahmen hatten und deren Inverkehrbringen für landwirtschaftliche Zwecke sporadisch und spontan war.

Die neulichen Ereignisse auch im Ausland zeigten, dass die Nichtbeachtung der Grundsätzen von sicheren Rohstoffeinsätzen in der Landwirtschaft zu mehreren aus den Medien bekannten Skandale führte (Dioxine, karzinogene Stoffe in Olivenöl, BSE-Krankheit bei Rindern usw.). Solche Vorfälle üben den Druck aus. mehr auf die Notwendigkeit der ständigen Erhöhung der Qualität der landwirtschaftslichen Produktion und der Sicherheit der Nahrungskette zu achten.

Die Europäische Union hat Pflanzenstärkungsmittel in Legislative bisher nicht geregelt; vorbereitete legislative Normen gehen aus dem Gesetz der Bundesrepublik Deutschland BGBI. I S 950 vom 14.5.1998 hervor. Dieses Gesetz bildete die Vorlage auch für unseren Erlass. Die Deutsche Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft evidierte im Jahre 1998 insgesamt 208 Pflanzenstärkungsmittel verschiedener Herkunft (anorganische Stoffe, organische Stoffe, Homeopathika, Mikroorganismen), die in der Landwirtschaft benutzt wurden.

Hauptziel des Erlasses ist die Bildung der legislativen Voraussetzungen für das Inverkehrbringen der Pflanzenstärkungsmittel haupsätzlich für die Anwendung in Kleingarten, aber auch die Schaffung von besseren Voraussetzungen für eine breitere Anwendung der Planzenstärkungsmittel in der Landwirtschaft.

 

Back

About ginkgo Ginkgo-Stories | Photogallery | PRI & legislation | Ecotourism | Health | Contakt

Copyright © 2004 GINKO PRO, Bratislava